Насочване

Насочване
  • Насочване на зависими към болници за детоксикация, ресоциализация и противорецидивна профилактика
  • Насочване  към терапевтични общности

Б О Л Н И Ц И

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ