Превенция

Превенция

Превенция на употребата на наркотични вещества  e  активен процес за повишаване  на информираността, за създаване на условия и подпомагане на изграждането на индивидуални и групови познания и умения, които утвърждават здравословен  начин на живот. Тя  помага на младите хора да приспособят своето поведение, нагласи и възможности спрямо въздействията на динамичната среда.

Общото мнение за това какво е превенцията на употребата на наркотици, особено сред непрофесионалните среди е,  че тя се състои единствено в информиране. Но  не само  предотвратяването на  употребата на наркотични вещества е характерно за превенцията, а също така важно е да се  забави започването на тази употреба  или да се  предотврати преминаването ѝ в проблемна употреба.

В зависимост от подходите, които се използват при превенцията тя може да  се  класифицира като:

Универсална  превенция – насочена към общото население или към големи групи от него. Всички членове  споделят един и същ, общ риск от употребата на наркотици. Целта на универсалната  превенция е да предотврати или да забави започването на употребата на веществата, като осигури необходимите  умения и информация. Програмите при този вид превенция се прилагат без предварителен скрининг за риск от употреба.

Селективна превенция – насочена към специфични рискови групи от населението, при които има по- висока  степен на уязвимост и  рискът по отношение на употребата на наркотици в близко бъдеще или през живота е значително по-висок (маргинализирани групи, младежи от бедни райони/квартали, малолетни закононарушители, отпаднали от училище).

Индикативна превенция – насочена към лица, за които има сведения , че е  започнала употреба. Тук целта не е да се предотврати започването на употребата на наркотици (което е цел на предишните два вида превенция), а да се прекрати практиката на употреба, вклю- чително и развитието на зависимост, да се намали честотата на употреба  или да се предотврати преминаването към по- вредни форми, напр. инжектиране.