ПРОЦЕДУРА

ПРОЦЕДУРА

за осъществяване на възпитателна работа на основание одобрено от съда Споразумение по реда на чл. 381 и следващите  от Наказателно-процесуалния  кодекс, осъществявана от Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали

Чл.1.(1) При получаване на протоколно определение от компетентен правораздавателен орган за организиране на възпитателна работа на осъдени лица на основание чл. 381., ал. 5, т. 4 от Наказателно – процесуалния кодекс (НПК), постановено по наказателно общ характер дело, същото се завежда в деловодството на община Кърджали и се представя на кмета на община Кърджали.

(2) Кметът на Община Кърджали възлага на председателя на Общински съвет по наркотични вещества изпълнението и организирането  на възпитателната работа, когато лицето е осъдено по чл. 354 а- 354в от Наказателния кодекс.

Чл.2.  (1) Председателят на Общински съвет по наркотични вещества (ОСНВ) изпраща уведомление до осъденото лице, като в него посочва дата и час за явяване на лицето в Превантивно-информационен център по наркотични вещества /ПИЦ/ с цел осъществяване на наложената от съда възпитателна мярка.

(2) При неявяване на осъденото лице на посочената дата и час се изпраща второ уведомление с посочена нова дата и час за явяване на лицето в ПИЦ.

(3) При повторно неявяване на лицето, работата по съдебно определената възпитателна работа се прекратява и се уведомява съответната прокуратура.

Чл.3.(1) Председателят на ОСНВ определя служител от Превантивно- информационния център, който ще осъществи възпитателната работа с осъденото лице.

(2) В изпълнението на мерките могат да бъдат ангажирани и повече от един специалист в Превантивно – информационния център към ОСНВ.

(3) Специалистите към ПИЦ организират и осъществяват изпълнението на възпитателните мерки в сроковете, определени от съда.

Чл.4. Страните могат свободно да договарят датите на следващите посещения за осъществяване на възпитателната работа, които не могат да бъдат по-малко от дванадесет за една календарна година.

Чл.5. Лицето, подлежащо на възпитателна работа, се запознава с настоящата процедура срещу подпис.

Чл.6. (1) Мерки за въздействие при възпитателната работа включват:

  1. провеждане на периодични срещи и консултации;
  2. включване в групи за взаимопомощ или обучения;
  3. психологическа подкрепа за промяна на социалното поведение;
  4. мотивационно интервюиране с цел повишаване на собствената мотивация за предотвратяване на бъдещо рисково (противообществено) поведение.

(2) във възпитателната работа с осъденото лице могат да се включат повече от една от посочените в ал. 1 мерки.

Чл.7. Контролът по изпълнение на възпитателната работа се осъществява от председателя на ОСНВ.

Чл.8. Посещението на осъденото лице в ПИЦ за осъществяване на възпитателната работа се удостоверява с подписване на протокол по образец. (Приложение 1)

Чл.9. Всички дела за възпитателна работа се описват в прошнорована и прономерована описна книга, която се съхранява при секретаря на ОСНВ.

Чл.10. При изпълнение на възпитателната мярка следва да се спазват следните принципи:

  • законосъобразност;

(2) конфиденционалност на информацията;

(3) зачитане на личността и индивидуален подход;

(4) съобразяване на интервенциите с възрастовите особености;

(5) конкретните особености на всеки отделен случай.

Чл.11. Приключването на процедурата по възпитателната работа  се отбелязва  в описната книга.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ Процедурата е утвърдена със заповед № 143 от 01,02,2019г. на кмета на община Кърджали.