за ОСНВ – Кърджали

за ОСНВ – Кърджали

Съгласно чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) в сила от 30. 03.1999 г., Общински съвети по наркотични вещества(ОбСНВ) се създават в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области. Организацията и дейността на Съветите се определя с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества(НСНВ).

Общинските съвети по наркотични вещества реализират на локално(общинско) ниво, Националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на наркоманиите.

Съветите по наркотични вещества извършват следните дейности:

 • разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;
 • създават превантивни информационни центрове, които осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на общинските програми;
 • Съветите по наркотичните вещества се финансират със средства от държавния бюджет. Общинските съвети на общините, различни от общините по ал.1, могат да създават общински съвети по наркотични вещества.
 • Съгласно Чл.15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества(НСНВ), Съветите по наркотичните вещества на общинско равнище осъществяват следните функции:
 • Разработват и приемат общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика в съответствие с националните програми по чл.11, т.2 ЗКНВП;
 • Предлагат на общинските съвети проект на бюджет за провеждане на общинската политика в тази област;
 • Отчитат дейността си пред съвета.
 • ОСНВ е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове, които се определят с решение на общинския съвет;
 • ОСНВ разработват, осигуряват и координират общинските програми за борба срещу наркотиците;
 • ОСНВ създават превантивни информационни центрове като звена на общинско равнище.

Превантивните информационни центрове (ПИЦ):

 • Осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията на общинско равнище, която е необходима за осъществяването на общинските програми за борба срещу наркотиците;
 • ПИЦ подпомагат ОСНВ при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с дейността им по разработването и изпълнението на общинските програми за борба срещу наркотиците;
 • При изпълнението на националната политика ПИЦ серъководят методически от НЦН.;

Съгласно чл.15а от ЗКНВП:

 • Националният съвет по наркотичните вещества координира и контролира дейността на съветите по наркотичните вещества по чл.15, ал.1. ;
 • В края на всяка година съветите по чл.15, ал.1, отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.